Zaloguj się Zarejestruj się

Regulamin dla użytkowników

Definicje

bittech.pl – serwis internetowy prowadzony przez NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF, umożliwiający wyszukiwanie gier po rozbudowanym systemie kryteriów oraz umożliwiający wystawianie opinii i recenzji, zwany dalej Serwisem.
Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu bittech.pl
I.  ZASADY OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu bittech.pl
 2. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu bittech.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują serwisowi bittech.pl.
 4. Wszystkie przekazane przez Użytkownika do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.

  b. Użytkownik oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez niego do Serwisu dane i informacje nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Serwisowi związanymi z bezprawnym charakterem tych danych lub informacji, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Serwis poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 5. Użytkownik ma możliwość zamieszczania recenzji do gier, a także opinii do gier i recenzji.

  b. Wystawiane opinie oraz zamieszczane recenzje powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Z tytułu dodania opinii i zamieszczenia recenzji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 6. Zamieszczane opinie i recenzje powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. bittech.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach Serwisu z każdym wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii lub recenzji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
 7. Użytkownik ma prawo przesyłania serwisowi bittech.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie wszelkich informacji o błędnych danych lub informacjach publikowanych na łamach serwisu.
II.  OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Serwis nie bierze udziału w ewentualnych sporach pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania bittech.pl w jakiekolwiek czynności prawne z tym związane. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 2. Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z bittech.pl.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii i recenzji oraz opinii zamieszczanych przez Użytkowników.
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Serwisu, w szczególności negatywnego wpływu na jego wizerunek lub dobre imię. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Serwis zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 6. Użytkownikowi zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych Serwisu.
 7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
III.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a serwisem bittech.pl zastosowanie mają przepisy prawa Konfederacji Szwajcarskiej. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd szwajcarski.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela Serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez bittech.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. W przypadku zmiany dotychczasowego adresu www (domeny) Serwis zastrzega sobie prawo do przeniesienia bazy danych Użytkowników pod nowy adres internetowy.
 5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
Data obowiązywania: od 17 czerwca 2008r.